Begrebskort - kort og godt

Begrebskort - kort og godt

Leg og læring hænger ofte sammen. Legen er af afgørende betydning for vores indlæringsevne. Faglige spil og lege er en glimrende variationsmulighed i den daglige undervisning, som gerne må have et konkurrenceelement og kilde lidt i maven. Jeg er specielt vild med begrebskort! Begrebskort forener nogle af disse centrale læringstendenser: aktivering, konsolidering (og systematisering af viden), engagement, sidemandsoplæring og læringsfællesskaber. Begrebskort er simple i sin form men med et utal af variationsmuligheder. Som Lars Ulriksen siger i interviewet om god undervisning: “Hvis jeg skulle skrive en bog om undervisning, der kun måtte fylde et ord, så skulle det være: variation. Der er alle mulige grunde til at lave varieret undervisning.”

“Kort om psykologi” og “Kort om samfundsfag”

Sammen med mine kollega, Steffen Petersen Kjelds, har jeg udviklet begrebskortspillet:"Kort om psykologi". Spillet består af 60 kort med teoretikere, begreber og retninger på den ene side af kortet og korte definitioner og informationer på den anden side. Jeg har også - sammen med Søren Backer Lindgreen - lavet begrebskort til samfundsfag. Se nogle at begrebskortenes variationsmuligheder herunder.

Sådan arbejder du med begrebskortene

HUSKETEKNIK: HUSK 5 BEGREBER

Der findes forskellige husketeknikker, f.eks. Ciceros associationsteknik, hvor du knytter det, som skal huskes, til en historie og placerer det på en række kendte steder i din lejlighed, dit hus eller barndomshjem. Andre hukommelsesteknikker kan være ledetråde, rim, rytme og remser. Læs mere på nettet og find den teknik, der passer dig bedst.

1. Vælg hver især fem begrebskort.

2. Prøv at indprente dem v.h.a. en af husketeknikkerne.

3. Næste time mødes I og ser, hvor mange I kan huske.

4. Tal om, hvordan teknikken virkede.

BYT ET BEGREB

1. Alle tager et begrebskort, læser det og bruger 5 minutter til at forberede en ultrakort "elevator-tale" om begrebet.

2. Alle går nu rundt imellem hinanden i klassen og finder partnere, stiller sig over for hinanden og holder på skift deres "elevator-tale.", som max må vare 45 sekunder.

3. Når begge er færdige med talen, bytter de kort og går videre for at finde nye partnere, og processen gentager sig. Partnerne hjælper hinanden, når det er nødvendigt.

LAV DIN EGEN VISUELLE MODEL ELLER ILLUSTRATION

1. Vælg et begreb.

2. Skab ud fra din egen fantasi en model eller illustration, der afspejler din forståelse af begrebet og er logisk for dig og hjælper til at kunne huske begrebet.

Laves opgaven i grupper, gives point til den mest fantasifulde model.

FUP ELLER FAKTA

1. Vælg et begrebskort.

2. Opstil en rigtig (fakta) begrebsdefinition og to forkerte (fup) definitioner.

3. Lad en anden gruppe gætte: hvad er fup, og hvad er fakta?

Hvis I har mere tid, kan I køre nogle flere runder med nye begreber. I kan også på baggrund af 5 begreber lave en lille tipskupon. Til hvert spørgsmål skal der være et rigtigt svar og to forkerte.

HUSK OG LUK HULLER I DIN VIDEN

1. Vælg i gruppen 20 begreber, som meget hurtigt læses igennem.

2. Skriv hver især på en seddel, hvilke begreber du kan forklare.

3. Gruppen sammenligner sedlerne.

4. De begreber, som alle har skrevet, at de kan forklare, lægges direkte i "det-har-vi-styr-på bunken".

5. De begreber, som kun nogle kan forklare videreformidles til de andre.

6. Begreber, som ingen kan forklare, læser I op på i fællesskab.

BLIV EKSPERT

1. Hver gruppe udvælger to teoretikere eller to sammenhængende begreber, som den vil være ekspert i. Gruppen arbejder med at forstå og diskutere det centrale i begreberne eller teoretikerne.

2. Brug 30 minutter, hvor I samarbejder om, hvordan begreberne/teoretikerne skal præsenteres. Vælg, hvordan I vil understøtte den mundtlige formidling: brug f.eks. Prezi eller Youtube.

3. Alle går rundt blandt hinanden, finder en partner og præsenterer (5 minutter) begreberne/teoretikerne. I skal nå minimum 3 præsentationsrunder.

DOBBELTCIRKLER

Denne øvelse laves af hele klassen.

1. Alle vælger et begreb eller en teoretiker og forbereder - på 5 minutter - et ultrakort oplæg.

2. Halvdelen af eleverne former en indercirkel, som danner front mod den anden halvdel, som former en ydercirkel. Alle finder en partner (ved et ulige antal træder læreren ind).

3. På signal fra læreren starter alle eleverne i indercirklen at fortælle om sit begreb til sin partner i ydercirklen. Efter 3 minutter skifter man, og eleven fra ydercirklen fortæller til eleven i indercirklen.

HURTIG PÅ AFTRÆKKEREN

1. Tag kortene og læg dem på bordet.

2. Udnævn en spilleder.

3. Alle i gruppen har tre minutter til at kigge kortene igennem, hvorefter kortene indsamles.

4. Alle mødes i en rundkreds.

5. Spillederen peger på en, som skal nævne det første begreb/den første teoretiker.

6. Herefter kører det med uret: næste person nævner et nyt begreb/en ny teoretiker. Gentages et begreb/en teoretiker, nævnes et forkert begreb/en forkert teoretiker, eller tøves der for længe, udgår man af rundkredsen.

7. Til sidst står der en tilbage: vinderen.

SKRIV ET DIGT ELLER RAP OM EN TEORETIKER

1. Vælg en teoretiker.

2. Undersøg mere om personen: Brug nettet eller grundbøger.

3. Skriv et kort digt eller rap, hvor minimum to af teoretikerens centrale begreber indgår.

4. Læs digtet/rapteksten højt for de andre.

SKRIV ET BREV TIL DIN BEDSTEMOR

Denne opgave laves individuelt.

1. Vælg et eller to begrebskort.

2. Forestil dig, at du i et letforståeligt sprog skal forklare begrebet/begreberne til din bedstemor.

3. Skriv brevet.

4. Læs det op for de andre

Send brevet til din bedstemor/moster/ven/nabo.

TEGN OG GÆT

1. Tag et sæt kort.

2. Del jer op i to konkurrerende grupper.

3. Hver gruppe vælger en tegner, de andre gætter.

4. En gruppe starter: tegneren tager et kort og forsøger (uden ord) at tegne begrebet/teoretikeren.

5. De andre i gruppen gætter, tegneren må kun svare "ja" eller "nej".

6. Når begrebet er gættet, tages et nyt.

7. Tegneren må gerne melde "pas" og tage et nyt begreb, men det giver 10 strafsekunder.

8. Efter to minutter er det den anden gruppes tur.

9. Vindergruppen er den, som har gættet flest begreber.

Kør nogle flere runder.

God undervisning - interview med Lars Ulriksen del 2

God undervisning - interview med Lars Ulriksen del 2