Undervisningens 10 komponenter: #4 - Varier

Undervisningens 10 komponenter: #4 - Varier

A Minute to Learn.. A Lifetime to Master

Othello hedder brætspillet. Min bedste ven spillede det altid med sin mormor. Spillets undertitel er: "A Minute to Learn...A Lifetime to Master". Det kunne også være et slogan for livslang læring: du bliver aldrig færdig, så husk også at give dig selv fri!

#4 - Varier

Den gode undervisning er varierende. Man kan skelne mellem to aspekter af variation: a/variation i opgaveformuleringer og læringsveje for eleverne og b/variation i lærerens handlingsrutiner. (Se bl.a. Andreas Helmke, Hilbert Meyer m.fl. Hvad vi ved om god undervisning. Dafolo 2011.)

Varier opgaveformuleringer og læringsveje for eleverne

Det første aspekt handler om variere undervisningsmetoderne (f.eks. induktiv, deduktiv, eksemplarisk) og variere arbejdsformerne. Det handler samtidig om at gøre eleverne til undervisere, variere rummet og f.eks. skifte arbejdssted, variere tempoet (tænk både hurtighed og langsomhed), variere målene (succeskriterierne) og variere indholdet så elevernes interesser også inddrages. Faglige lege er en glimrende variationsmulighed i den daglige undervisning. Varieret undervisning kan, som mange undersøgelser er inde på, øge elevens læringsudbytte. (Se b.la. oversigten over resultater fra uddannelsesforskningen i Mål med mening - Mellem dannelse og målstyring. Hans Reitzels Forlag, 2018, side 148.)

Varier dine handlingsrutiner

Det andet aspekt handler om lærerens lyst til at eksperimentere. En lyst, der for mit eget vedkommende fremmes af faglig sikkerhed, gode relationer til eleverne og støtte fra kollegaer og ledelse. For tiden eksperimenterer jeg mest med lærerrollen. Mit ideal er den venlige autoritet og Ziehes beskrivelse af læreren som en turistguide der guider eleverne i fremmede verdner. En rolle jeg nu forsøger at krydre med “provokatøren”. Læreren skal, som Gert J. Biesta påpeger, ikke afholde sig fra at stille "vanskelige spørgsmål og præsentere eleverne for ubekvemme sandheder" og skal tage udgangspunkt i "distinktionen mellem, hvad der ønskes og hvad der er ønskværdigt, hvor de således udforsker, hvad der bør have autoritet i vores liv" (Gert J. J. Biesta i “Den smukke risiko - I uddannelse og pædagogik” s. 85). Hermed bør vi som undervisere indtænke elementer af kaos, svaghed og stole på vores dømmekraft. Vi kan tænke undervisning som et pendul mellem polerne: kontrol og kaos, nærhed og fjernhed. Undervisning bliver dermed også en praktisk opgave med fokus på overskridelse og forstyrrelse.

Hvad skal ikke varieres?

Kan det ikke blive for meget af det gode? Jo, det er vigtigt at variationen ikke går ud over den klare struktur og de sunde rutiner. De første ti minutter af en time er de vigtigste, så tænk over prologen. Prologen kan være et digt, noget visuelt, pointer fra sidste time eller en tipskupon. Epilogen kan være centrale pointer, hurtigskrivning eller introduktion af lektien til næste time. Mange vaner og rutiner er faktisk frugtbare for kreativiteten. Lene Tanggaard, professor i psykologi skriver at vanedannelse er en “psykologisk gevinst for individet, fordi vanedannelse befrier den enkelte for hele tiden at skulle forholde sig og tage stilling til at muligt igen og igen. Således frigøres der energi til at håndtere de situationer, som kræver nødvendige beslutninger.” Hun tilføjer: “Gentagelse er på den måde forudsætningen for spontanitet, fantasi og improvisation. Spontanitet og skabende udfoldelse hører sammen med ritualer og gode regler. For at fremme kreativiteten skal du overveje, “hvilke vaner der er frugtbare at forfølge, og hvilke der om muligt måske skal brydes.“ (Lene Tanggaard. Vanebrud. Akademisk Forlag 2018, side 26, 28.) Tanggaard nævner i hendes glimrende bog 7 gode vanebrud: spørg, lær, se/mærk/duft/smag/lyt, leg, tænk, fordybelse og selvforglemmelse.

Grænser for variation

Under udarbejdelsen af dette indlæg er der poppet flere spørgsmål op. Måske du, kære læser, kan svare på nogle af dem. Hvad skal varieres? Hvorfor skal der varieres? Hvem skal variere? Hvornår skal der varieres? Og hvad er forudsætningerne for variation?

Undervisningens 10 komponenter: #5 - Inddrag

Undervisningens 10 komponenter: #5 - Inddrag

Undervisningens 10 komponenter: #3 Specialiser

Undervisningens 10 komponenter: #3 Specialiser