Elevproduktioner motiverer – inspiration til gode øvelser

Elevproduktioner motiverer – inspiration til gode øvelser

Som jeg tidligere har skrevet om i indlægget '4 ting du skal gøre under undervisningen: A Minute to Learn', mener jeg, at god undervisning også handler om at give eleverne selvbestemmelse. At gøre dem medansvarlige for dele af undervisningen: lav derfor øvelser hvor eleverne skal strukturere, formidle og producere viden og undervise hinanden. "Gør arbejdet med at udvikle cases og eksempler til en studenteropgave", som Maria Duclos Lindstrøm skriver.

Jeg har samlet en række gode øvelser og tips til, hvordan eleverne selv f.eks. kan skabe deres egne produkter. Øvelser som du kan lade dig inspirere af, videreudvikle og bruge i din egen undervisning.

"Skriv en tale eller et brev til din bedstemor"

(Varighed: 30-60 minutter) "I grupper med 3-4 personer. Stift jeres eget parti og giv det et navn. Skriv de første 30 linier til partilederens første tale. I talen kan det f.eks. fremgå om i er et ideologisk eller mere pragmatisk parti, hvem i ser som jeres samarbejdspartnere, hvad jeres mærkesager er og hvad det gode samfund er. Hold talen for de andre."

(Varighed: 20-40 minutter) "Vælg et økonomisk begreb. Skriv et brev til din bedstemor, hvor du i et letforståeligt sprog forklarer begrebet. Læs brevet op for de andre. Send brevet til din bedstemor/moster/ven/nabo." Eller i denne variant: "Skriv et brev til din bedstemor i et letforståeligt sprog, hvor du forklarer en teoretiker eller to sammenhængende begreber."

"Lav din egen case"

(45-60 minutter) "I grupper med 3-4 personer. Skriv de første 30 linier af en case, som skal kunne analyseres udfra en af Cullbergs fire faser." Herefter kan klassen analysere de indkomne forslag. Eller den mere frie opgave: "I grupper med 3-4 personer. Lav en case på (ca. en halv side), som kan analyseres v.h.a. minimum tre psykologiske begreber. Bed en anden gruppe analysere casen."

(45-60 minutter) "I grupper. Vælg 3-5 begreber. Få styr på begreberne. Skriv en selvopfundet historie (en case) på ca. en side om de pågældende begreber, men uden at begreberne bliver nævnt direkte. Eksempelvis skriver i en historie om de klassiske ideologier. Bed en anden gruppe analysere historien og komme med et bud på, hvilke begreber historien drejer sig om."

"Lav din egen visuelle illustration"

(10-30 minutter) "Vælg et begreb eller teori. Skab ud fra din egen fantasi en model eller illustration, der afspejler din forståelse af begrebet og er logisk for dig og hjælper til at kunne huske begrebet." Laves denne opgave i grupper, kan der gives point til den mest fantasifulde model.

"Lav et mindmap"

(30-45 minutter) "Vælg en teoretiker, som du vil fordybe dig i. Undersøg mere om personen: brug grundbøger eller nettet. Lav et mindmap over teoretikerens vigtigste begreber og underbegreber. Ekstra: Kan også laves som et "interview" med teoretikeren. Her stiller du spørgsmål og forestiller dig, hvordan teoretikeren vil svare. Brug muligheden for at få de pointer, der er svære at forstå!"

"Forelsk dig i en teoretiker"

(60 minutter) "Forelsk dig i en teoretiker. Vælg en teoretiker som du vil fordybe dig i. Undersøg mere om personen: brug nettet eller grundbøger. Brug 30-45 minutter: forbered en præsentation, hvor du forklarer og uddyber teoretikerens fire vigtigste begreber. Du skal også fortælle, hvorfor du godt kan lide den pågældende teoretiker. Hold præsentationen for de andre. Ekstra: Du kan også i dit oplæg fortælle om, hvilken betydning vedkommendes tanker har i dagens samfund."

"Red velfærdsstaten"

(60 minutter) "Hvordan kan vi opretholde et højt velfærdsniveau? I grupper med 3-4 personer: Lav jeres bud på, hvordan vi kan redde den universelle velfærdsstat? Brug disse begreber fra bogen: nedskæringsstrategi, udvidelsesstrategi og empowerment. Det skal være tydeligt om jeres forslag er enten socialistisk, liberalistisk eller konservativt. Opstil jeres forslag og argumentér for dem. Præsenter forslaget for de andre."

Rollespil

Jeg har tidligere forsøgt mig med tidsmæssigt krævende rollespil med lange instruktioner og rollekort/aktørkort. For tiden hælder jeg mest til de mere korte varianter af pro et contra. F.eks.:

(60 minutter) "I grupper med 4-8 deltagere. Vælg et af følgende begreber/temaer: brugerbetaling, legalisering af cannabis, den universelle velfærdsstat, ekspansiv finanspolitik, repræsentativt demokrati eller realisme. Del gruppen i to. Den ene halvdel forbereder argumenter for (f.eks. den universelle velfærdsstat) og den anden halvdel finder argumenter imod. Afhold et lille rollespil, hvor argumenterne for og imod bliver fremført. Benyt jer gerne af argumentationskneb."

Skuespil

(60 minutter) I psykolog har jeg forsøgt at illustrere begrebet konstrueret hukommelse ved at bede 4-6 elever opføre et lille skuespil med få replikker, hvor en ældre dame i en bus bliver røvet af en gammel mand (og ikke den unge mand i hættetrøje som sidder ved siden af hende). Skuespillerne bliver i klassen (ca 20 minutter) og træner skuespillet, indtil alle replikker sidder i skabet. Resten af klassen kan træne begrebskort eller gå en tur ("To og to: Walk and Talk og diskuter, hvad i finder interessant ved dagens lektie") Efter 20 minutter hentes den første ind og skuespillet bliver fremført. Han/hun skal nu genfortælle "røveriet" til den næste som hentes ind osv. Når alle elever har været igennem, og den sidste har genfortalt røveri-episoden, opføres stykket igen og det bliver tydeligt, hvor meget information der er gået tabt. Til slut diskuteres vidnepsykologi, det magiske syvtal og konstrueret hukommelse. 

Ugens aktuelle debat

(30-50 minutter) I samfundsfag gør jeg eleverne ansvarlige for at igangsætte "ugens diskussion." Udpeg nogle elever, som har ansvaret for "ugens diskussion." De skal præsentere et kort diskussionsoplæg (som jeg på forhånd godkender) om et samfundsfagligt emne, hvorefter de selv styrer debatten. Tag en snak om debatkultur inden i går igang! Deltag selv i debatten og lad den gå sin gang. Efterhånden kan du stille krav om f.eks. inddragelse af centrale samfundsfaglige begreber i deres argumentation. Du kan også selv indtage rollen som djævelens advokat, så de har noget at "spille bold" op imod. Er de f.eks. alle enige om, at det er en god idé at indføre brugerbetaling i sundhedssektoren kan du præsentere modargumentet.

Plads til at fejle: Tre kreaøvelser

Plads til at fejle: Tre kreaøvelser

Tak for motivationen, Mr. Trump

Tak for motivationen, Mr. Trump